China

Beijing
peking.pro

Chengdu
chengdu.expat.info

Guangzhou
kanton.expat.info

Shanghai
schanghai.com

Shenyang
shenyang.expat.info

Shenzhen
shenzhen.expat.info

Hongkong

Hongkong
deutsch.hk

Taiwan

Taiwan
deutsch.tw